ข่าวงวงฉบับที่ 3,847 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
ข่าวงวงฉบับที่ 3,846 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
ข่าวงวงฉบับที่ 3,845 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
ข่าวงวงฉบับที่ 3,844 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
ข่าวงวงฉบับที่ 3,843 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 58 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 งาน
คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี และแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร