ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ข่าวงวงฉบับที่ 3,829 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สานพลังภาคีเครือข่าย ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนสุรินทร์หลุดพ้นจากความยากจน
ข่าวงวงฉบับที่ 3,828 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ม.รภ.สร. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ข่าวงวงฉบับที่ 3,827 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
ข่าวงวงฉบับที่ 3,826 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน