Blog Detail Pic

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

by Administrator | อังคาร 21 กันยายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร  สระศรี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  เขตต์จะโป๊ะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพฤทธิ์  จิตรสายธาร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องนุช  สารภี
...........
 งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ