ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สานพลังภาคีเครือข่าย ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนสุรินทร์หลุดพ้นจากความยากจน
ม.รภ.สร. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวพระราชดำริ พร้อมนำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561-2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
การสอบวัดสมรรถนะดิจิทัลและระดับภาษาอังกฤษ (รอบพิเศษ)
วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ม.รภ.สร. ปีงบประมาณ 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)