demand img

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร
*หมายเหตุ: การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต