โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 วิทยากรจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 4-5 มีนาคม 2563

02/03/2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 วิทยากรจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 29101 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links