ติดต่อเรา

ระบบตอบรับอัตโนมัติ

Operator (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
- 044-710047 4500
- 0652401781 -
- 0652401782 -
- 0652401783 -
- 0652401784 -

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
ห้องเลขานุการอธิการบดี 9903
ห้องเลขานุการรองอธิการบดี 9921
ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 9904
งานธุรการ 044-710043 0600
งานธุรการ 044-710044 0601
งานธุรการ 0607
ฝ่ายพัสดุ 044-710045 0602
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 044-710047 0604
ฝ่ายสวัสดิการ 0605
ฝ่ายยานพาหนะ 9925
ฝ่ายนิติกร 9926
ฝ่ายอาคารสถานที่ 9928
ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล 9912
ป้อมยามฝั่งทางออก 9911
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ 9913
กองคลัง (1) 044-710046 0603
กองคลัง (2) 0608
กองบริหารงานบุคคล 0606
กองนโยบายและแผน (1) 0613
กองนโยบายและแผน (2) 044-710049 9905
กองนโยบายและแผน (3) 9929
กองกลาง 9925
กองพัฒนานักศึกษา 1000

คณะครุศาสตร์

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 044-710037 0100
ฝ่ายธุรการ 044-041551 0101
ฝ่ายพัสดุ - 0102
ฝ่ายวิชาการ - 0103
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ - 0104
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - 0107
โรงเรียนสาธิต(ประถม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-710038 0105
โรงเรียนสาธิต(มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0106

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ(2) 044-710039 0302
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ(1) 0305
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 0300
0301
0303
0304

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 044-521392 0400
สำนักงานนิเทศศาสตร์ 0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 044-558344 0201
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ(ห้องวิชาการ) 0213
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 0200
ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 0204
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 0205
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0206
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 0207
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0208
ภาควิชาฟิสิกส์ 0209
ภาควิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์ 0210
ภาควิชาแพทย์แผนไทย 0211
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0212
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0214
ภาควิชาชีววิทยา 0215
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0216
คณบดี 0217
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(รองวิชาการ) 0617

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0500
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 044-041554 0501
เทคโนคอมฯ 0502

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 044-041505 0203
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0202

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 044-710052 0700
สำนักงานชั้นสอง 0701
ศูนย์ภาษา 0703
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 044-710053 0704
ฝ่ายบริการอินเทอร์เน็ต 0705
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0707

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 044-710054 0800

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 044-710055 0900
หอวัฒนธรรม 0901

โครงการบัณฑิต

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 1201
โครงการบัณฑิตวิทยาลัยห้องหัวหน้าโครงการบัณฑิตศึกษา 1202
ปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค 1203

สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ 1100

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ภายนอก โทรศัพท์ภายใน
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 9941
ศูนย์มาตรฐานการศึกษา 044-710035 0011
ศูนย์ตรวจสอบภายใน 9923
อาคารจอมสุรินทร์ 9914
ศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 0013

 

SRRU

Social Links