ปฏิทินงานสภาวิชาการ

แผน/ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปี 2562
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
1/2562 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
2/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
3/2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
4/2562 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
5/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
6/2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
7/2562 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
8/2562 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
9/2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
10/2562 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
11/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา
12/2562 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา

SRRU

Social Links