มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

12/03/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หากมีอาการดังนี้ รีบพบแพทย์ “ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ” ภายใน 14 วัน หลังจากกลับจากประเทศที่มีการระบาด หรือประเทศที่มีความเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศแจ้งเตือนทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

SRRU

Social Links