ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

02/05/2020

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links