ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมางาน โครงการ อว. จ้างงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

05/05/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 อ่านประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่นี่


ผู้ที่มีรายชื่อขอให้นำเอกสารมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาและปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและผ่านจุดคัดกรองทุกคน

สำหรับเอกสารที่ใช้รายงานตัว มีดังนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4) ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

ที่ตั้งกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
https://bit.ly/2WxsAfD  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.0 4404 1542 หรือที่ คุณณรงฤทธิ์ โทร. 08 6331 0427

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links