มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

13/05/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

       การประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุริด พลศรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาฤทธิ์ นวลนาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพเนตร ปาสานำ

SRRU

Social Links