ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28

22/07/2019

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ในวันพุธที่ 7  สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28  
โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
          -  รอบที่ 1  สำหรับนักศึกษา                จำนวน 50 คน   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.  
          -  รอบที่ 2  สำหรับอาจารย์และบุคลากร  จำนวน 50 คน   ตั้งแต่เวลา  13.00 – 16.30 น.  

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมอบรมได้ที่                bit.ly/srru365-2 หรือ QR-Code ที่ปรากฏในแบนเนอร์ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 
  
     ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำระบบ Office 365 มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน หรือความต้องการในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบดังกล่าวประกอบด้วยรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย และเป็นสิทธิ์การใช้งานที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  Microsoft  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา  
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเข้านักศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคบ่ายบุคลากร
 

SRRU

Social Links