กรรมการสภาวิชาการ

ประธานกรรมการสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์

ประธานกรรมการสภาวิชาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา กูลรัตน์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

SRRU

Social Links