คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

นายถนอม อินทรกำเนิด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์

กรรมการ

นายชวลิต หมื่นนุช

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุทน เฉื่อยพุก

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ ลำปาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

SRRU

Social Links